Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Els Drets Humans a la Ciutat

La Diputació de Barcelona va crear l'any 2003 la Xarxa de Pobles i Ciutats dels Drets Humans amb l'objectiu de difondre la Carta entre els municipis de la província i donar suport als ajuntaments en les seves polítiques públiques de defensa i garantia dels drets humans, fent realitat la democràcia de proximitat.

Els ajuntaments signataris de la Carta, estan compromesos amb la construcció d'un municipi basat en la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política. Perquè finalment, el lloc on vivim és on s'exerciten o es vulneren els drets.

La construcció d'un nou concepte de ciutadania inclusiu és un treball compartit entre els governs locals i el conjunt de la població. 

Vilafranca del Penedès va acollir del 29 de març al 15 d'abril de 2007 l'exposició itinerant "Els drets humans a la ciutat". Aquesta exposició vol generar una reflexió entre la ciutadania al voltant de la ciutat com a espai de convivència entre iguals, de la ciutadania com a figura de la qual emanen els drets fonamentals, drets que han de poder-se exercir en el marc físic de la ciutat amb l'acció decidida dels seus governs. 

L'exposició és un producte que, juntament amb un joc de gran format i un pòster, conformen un conjunt de recursos que el Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona– Secretaria tècnica de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans - ofereix als ajuntaments i altres ens locals per posar en marxa campanyes de difusió i sensibilització a la ciutadania sobre els principis recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

Els continguts de la Carta es traslladen a la pràctica diària dels pobles i ciutats, posant de manifest la manera en què l'exercici d'aquests drets és fa realitat i la contribució i compromís dels ajuntaments en fer-ho possible.